Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1990Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
91 27. 12. 1990 563 - 564 PDF 130 KB
564/1990
Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství  
563/1990
Zákon o rozpočtových pravidlech federace  
90 27. 12. 1990 556 - 562 PDF 138 KB
562/1990
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí  
561/1990
Vyhláška Státní banky československé, kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací  
560/1990
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu  
559/1990
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani  
558/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým  
557/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům  
556/1990
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým osvobozuje od daně z obratu prodeje, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby  
89 27. 12. 1990 545 - 555 PDF 220 KB
555/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států  
554/1990
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
553/1990
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
552/1990
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
551/1990
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.  
550/1990
Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů  
549/1990
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti  
548/1990
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov  
547/1990
Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole  
546/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.  
545/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon  
Oznámení Úřadu předsednictva vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení Zásad k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace  
88 22. 12. 1990 540 - 544 PDF 229 KB
544/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch  
543/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia  
542/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  
541/1990
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby  
540/1990
Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch  
87 21. 12. 1990 530 - 539 PDF 252 KB
539/1990
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv  
538/1990
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu  
537/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 130)  
536/1990
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďování a činnosti církevných škôl  
535/1990
Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby  
534/1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb, č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb. a č. 423/1990 Sb.  
533/1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami  
532/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci  
531/1990
Zákon České národní rady o územních finančních orgánech  
530/1990
Zákon o dluhopisech  
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí  
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyhlásenie obcí Slovenskej republiky za mestá
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyhlásenie obcí Slovenskej republiky za mestá
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí  
86 21. 12. 1990 526 - 529 PDF 258 KB
529/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd  
528/1990
Devizový zákon  
527/1990
Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích  
526/1990
Zákon o cenách  
85 21. 12. 1990 522 - 525 PDF 125 KB
525/1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane  
524/1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  
523/1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave  
522/1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.  
84 19. 12. 1990 517 - 521 PDF 119 KB
521/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti  
520/1990
Nařízení vlády České republiky o odměnách členům zastupitelstev v obcích  
519/1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, jímž se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží  
518/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy  
517/1990
Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým doplňuje opatření o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky
Redakční sdělení o opravě chyb  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IX. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým doplňuje opatření o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky
Redakční sdělení o opravě chyb  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VIII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IX. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým doplňuje opatření o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky
Redakční sdělení o opravě chyb  
83 17. 12. 1990 505 - 516 PDF 254 KB
516/1990
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o doplnení a zmene úpravy, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia  
515/1990
Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl)  
514/1990
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování odborných veterinárních pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany  
513/1990
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany  
512/1990
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany  
511/1990
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany  
510/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny České a Slovenské Federativní Republiky o odvolání výhrady Československé republiky k Protokolu o zákazu použití ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků  
509/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Upravené dodatkové dohody o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní Republiky  
508/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních  
507/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č. 123)  
506/1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o nucené nebo povinné práci (č. 29)  
505/1990
Zákon o metrologii  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)  
82 15. 12. 1990 496 - 504 PDF 199 KB
504/1990
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o odměňování a pracovní pohotovosti občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky  
503/1990
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť  
502/1990
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů  
501/1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech  
500/1990
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby  
499/1990
Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními  
498/1990
Zákon o uprchlících  
497/1990
Ústavní zákon o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky  
496/1990
Ústavní zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky