Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1993Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
75 14. 12. 1993 295 - 299 PDF 216 KB
299/1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně  
298/1993
Vyhláška ministerstva financí o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní  
297/1993
Vyhláška ministerstva financí o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice  
296/1993
Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
295/1993
Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Redakční sdělení o opravě chyby v občanském soudním řádu (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 240/1993 Sb.  
74 10. 12. 1993 292 - 294 PDF 251 KB
294/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů  
293/1993
Zákon o výkonu vazby  
292/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb, o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích  
73 1. 12. 1993 290 - 291 PDF 104 KB
291/1993
Nařízení vlády, kterým se doplňuje nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti  
290/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích  
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 87/1993 Sb.  
72 30. 11. 1993 288 - 289 PDF 94 KB
289/1993
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5000 Kč  
288/1993
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, a nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády České republiky č. 43/1993 Sb.  
72
Opatření ústředních orgánů Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách  
71 29. 11. 1993 283 - 287 PDF 136 KB
287/1993
Zákon o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  
286/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.  
285/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
284/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.  
283/1993
Zákon o státním zastupitelství  
70 26. 11. 1993 PDF 747 KB
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994  
70
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994  
69 18. 11. 1993 278 - 282 PDF 123 KB
282/1993
Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné bankami  
281/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky  
280/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci  
279/1993
Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší  
278/1993
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb.  
69
Opatření ústředních orgánů Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za třetí čtvrtletí 1993 proti třetímu čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Standardní klasifikace produkce Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1994 Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně  
68 11. 11. 1993 272 - 277 PDF 122 KB
277/1993
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o doplnění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)  
276/1993
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování  
275/1993
Vyhláška ministerstva obrany, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statků  
274/1993
Vyhláška ministerstva obrany o stanovení výše náhrad nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení  
273/1993
Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů  
272/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky  
68
Opatření ústředních orgánů Opatření ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb. a opatření ministerstva financí ze dne 8. února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně  
67 4. 11. 1993 270 - 271 PDF 126 KB
271/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci  
270/1993
Vyhláška ministerstva životního prostředí o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování  
66 1. 11. 1993 266 - 269 PDF 79 KB
269/1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny  
268/1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven  
267/1993
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí  
266/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů