Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1993Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
55 30. 8. 1993 225 - 230 PDF 137 KB
230/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel  
229/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generelním vymezení společných státních hranic  
228/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení  
227/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů  
226/1993
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč  
225/1993
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole  
Redakční sdělení o opravě chyb ve sděleních ministerstva zahraničních věcí č. 64/1993 Sb., č. 65/1993 Sb. a č. 80/1993 Sb.  
54 17. 8. 1993 221 - 224 PDF 148 KB
224/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní osobní silniční dopravě  
223/1993
Vyhláška ministerstva financí o hracích přístrojích  
222/1993
Nařízení vlády o vydávání a použití investičních kupónů  
221/1993
Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.)  
54
Opatření ústředních orgánů Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
53 13. 8. 1993 210 - 220 PDF 245 KB
220/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací  
219/1993
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť  
218/1993
Zákon České národní rady o Českých dráhách (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb.)  
217/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  
216/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách  
215/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)  
214/1993
Zákon o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky  
213/1993
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.  
212/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách  
211/1993
Zákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících  
210/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem  
53
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu, kterým se stanoví statistické ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku a způsob jejich získávání Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje doplněk programu statistických zjišťování na rok 1993 Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření ministerstva financí pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování při obchodování s cennými papíry  
52 6. 8. 1993 205 - 209 PDF 251 KB
209/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech  
208/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků  
207/1993
Vyhláška ministerstva financí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady  
206/1993
Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv k přímému spalování a jejich prodej  
205/1993
Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na vedení provozní evidence velkých a středních zdrojů znečišťování a rozsah dalších údajů poskytovaných jejich provozovateli orgánům ochrany ovzduší  
52
Opatření ústředních orgánů Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky  
51 30. 7. 1993 198 - 204 PDF 148 KB
204/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství  
203/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání  
202/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče  
201/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích  
200/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti  
199/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních  
198/1993
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu  
50 29. 7. 1993 196 - 197 PDF 160 KB
197/1993
Zákon o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti  
196/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.  
49 28. 7. 1993 195 PDF 171 KB
195/1993
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
49
Opatření ústředních orgánů Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o vydání opatření, kterým se stanoví resortní údaje kapitoly 728 sledované v odd. IV účetního výkazu Úč RO 2-04 Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky, grupy a převodníky používané při vytváření a využívání datových základen pro Bankovní informační systém v roce 1993 Redakční sdělení o opravě chyb v opatření uveřejněném v částce 40/1993 Sb.  
48 15. 7. 1993 188 - 194 PDF 135 KB
194/1993
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb.  
193/1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu  
192/1993
Vyhláška ministerstva financí o kolkových známkách  
191/1993
Nařízení vlády o úpravě náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  
190/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.  
189/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.  
188/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
48
Opatření ústředních orgánů Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování při konkurzu a vyrovnání Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Oznámení České národní banky o vydání opatření, jímž se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 88/1993 Sb.  
47 1. 7. 1993 185 - 187 PDF 134 KB
187/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic  
186/1993
Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti  
185/1993
Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)  
46 29. 6. 1993 182 - 184 PDF 265 KB
184/1993
Opatření České národní banky, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu  
183/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.  
182/1993
Zákon o Ústavním soudu  
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 171/1993 Sb.