Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1993Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
35 28. 4. 1993 126 PDF 268 KB
126/1993
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)  
34 22. 4. 1993 124 - 125 PDF 221 KB
125/1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání  
124/1993
Zákon České národní rady o přestupcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
33 16. 4. 1993 121 - 123 PDF 88 KB
123/1993
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.  
122/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání  
121/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky  
32 15. 4. 1993 117 - 120 PDF 297 KB
120/1993
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů  
119/1993
Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete  
118/1993
Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky  
117/1993
Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
31 8. 4. 1993 113 - 116 PDF 177 KB
116/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů  
115/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)  
114/1993
Zákon o Kanceláři prezidenta republiky  
113/1993
Zákon o Fondu dětí a mládeže  
31
Opatření ústředních orgánů Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce  
30 1. 4. 1993 106 - 112 PDF 145 KB
112/1993
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně  
111/1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně  
110/1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně  
109/1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně  
108/1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně  
107/1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně  
106/1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny  
29 26. 3. 1993 103 - 105 PDF 89 KB
105/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb. a č. 529/1992 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984  
104/1993
Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu  
103/1993
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb.  
29
Opatření ústředních orgánů Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
28 19. 3. 1993 99 - 102 PDF 123 KB
102/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic  
101/1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně  
100/1993
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů  
99/1993
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1993 a 1994  
27 15. 3. 1993 96 - 98 PDF 111 KB
98/1993
Vyhláška ministerstva financí o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků  
97/1993
Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv  
96/1993
Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.  
27
Opatření ústředních orgánů Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách Oznámení ministerstva financí o emisních podmínkách emise státních dluhopisů  
26 16. 3. 1993 92 - 95 PDF 687 KB
95/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic  
94/1993
Vyhláška ministerstva financí o stanovení nepreferenčního původu zboží  
93/1993
Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla  
92/1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona