Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1993Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
65 26. 10. 1993 263 - 265 PDF 101 KB
265/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci  
264/1993
Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí  
263/1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami  
64 21. 10. 1993 260 - 262 PDF 178 KB
262/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci  
261/1993
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky  
260/1993
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 160/1993 Sb.  
63 14. 10. 1993 255 - 259 PDF 147 KB
259/1993
Opatření České národní banky o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou  
258/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou  
257/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku  
256/1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně  
255/1993
Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994  
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/1993 Sb.  
62 8. 10. 1993 245 - 254 PDF 175 KB
254/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uspořádání některých vztahů v devizové oblasti po zániku federace  
253/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací  
252/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemných vztazích a zásadách spolupráce v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství v podmínkách celní unie  
251/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemných dodávkách zboží v roce 1993  
250/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci  
249/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku  
248/1993
Vyhláška ministerstva zemědělství o zakládání a obnovování lesních porostů  
247/1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí  
246/1993
Nařízení vlády o ukončení omezení placení v hotovosti  
245/1993
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením  
61 1. 10. 1993 243 - 244 PDF 197 KB
244/1993
Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech  
243/1993
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění  
Oznámení ministerstva financí, kterým se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele  
60 24. 9. 1993 241 - 242 PDF 130 KB
242/1993
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem  
241/1993
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb.  
60
Opatření ústředních orgánů Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
59 24. 9. 1993 240 PDF 602 KB
240/1993
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
58 15. 9. 1993 238 - 239 PDF 95 KB
239/1993
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku  
238/1993
Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek  
57 10. 9. 1993 236 - 237 PDF 141 KB
237/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou  
236/1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně  
57
Opatření ústředních orgánů Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví změna emisních podmínek rehabilitačních dluhopisů vydaných podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, a nařízení vlády ČSFR č. 532/1990 Sb.  
56 3. 9. 1993 231 - 235 PDF 135 KB
235/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci  
234/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích  
233/1993
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988 Sb., o certifikaci výrobků  
232/1993
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů  
231/1993
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii  
56
Opatření ústředních orgánů Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob rozpočtování a účtování daně z přidané hodnoty v případě plátců, kterými jsou rozpočtové organizace nebo obce Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování automatizovaně předkládaných výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance v roce 1993