Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1993Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
25 5. 3. 1993 89 - 91 PDF 150 KB
91/1993
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách  
90/1993
Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
89/1993
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech  
25
Opatření ústředních orgánů Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně  
24 1. 3. 1993 84 - 88 PDF 167 KB
88/1993
Vyhláška ministerstva financí o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů  
87/1993
Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce  
86/1993
Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností  
85/1993
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby  
84/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony  
24
Opatření ústředních orgánů Oznámení ministerstva hospodářství o vydání opatření vlády k zabezpečení realizace nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace, v podmínkách České republiky  
23 26. 2. 1993 81 - 83 PDF 164 KB
83/1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o stravování v zařízeních sociální péče  
82/1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče  
81/1993
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima  
22 25. 2. 1993 77 - 80 PDF 226 KB
80/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti  
79/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
78/1993
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů  
77/1993
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů  
22
Opatření ústředních orgánů Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví účetních jednotek na území České republiky v souvislosti s oddělením měny České republiky od československé měny Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 68/1993 Sb.  
21 19. 2. 1993 72 - 76 PDF 103 KB
76/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci  
75/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny  
74/1993
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic  
73/1993
Vyhláška ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku  
72/1993
Vyhláška ministerstva financí o osvobození na úseku soudních poplatků  
21
Opatření ústředních orgánů Opatření ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992, 10. července 1992 a 10. listopadu 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup pro předkládání údajů účetní závěrky pro rozpočtové a příspěvkové organizace Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým převzalo opatření vydaná federálním ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
20 15. 2. 1993 67 - 71 PDF 165 KB
71/1993
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů  
70/1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani silniční  
69/1993
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
68/1993
Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy  
67/1993
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii  
19 8. 2. 1993 64 - 66 PDF 82 KB
66/1993
Opatření České národní banky k postupu při provádění úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací dle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou  
65/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu  
64/1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou  
18 3. 2. 1993 60 - 63 PDF 110 KB
63/1993
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč  
62/1993
Vyhláška České národní banky, kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny  
61/1993
Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny  
60/1993
Zákon o oddělení měny  
17 3. 2. 1993 56 - 59 PDF 89 KB
59/1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty  
58/1993
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb.  
57/1993
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby  
56/1993
Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. února 1993  
16 29. 1. 1993 53 - 55 PDF 83 KB
55/1993
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků  
54/1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravednosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.  
53/1993
Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení  
16
Opatření ústředních orgánů Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 19/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 540/1992 Sb.