Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1997Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
96 28. 11. 1997 287 - 288 PDF 81 KB
288/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách  
287/1997
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.  
96
Opatření ústředních orgánů Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 15 ze dne 17. června 1993, kterým se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1995  
95 28. 11. 1997 285 - 286 PDF 160 KB
286/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu  
285/1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb.  
95
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů  
94 28. 11. 1997 PDF 866 KB
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998  
94
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998  
93 27. 11. 1997 280 - 284 PDF 85 KB
284/1997
Opatření České národní banky o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům  
283/1997
Vyhláška Ministerstva financí o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi  
282/1997
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem  
281/1997
Nařízení vlády, kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly  
280/1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
93
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-PRUM  
92 25. 11. 1997 279 PDF 792 KB
279/1997
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)  
91 17. 11. 1997 274 - 278 PDF 326 KB
278/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
277/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic  
276/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
275/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  
274/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem „max.“  
91
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě Oznámení České národní banky o vydání opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami  
90 12. 11. 1997 271 - 273 PDF 260 KB
273/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky  
272/1997
Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám  
271/1997
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení kláštera Na Slovanech - Emauzy  
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, a opatření, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí  
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, a opatření, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí  
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, a opatření, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí  
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 15,20 %
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, a opatření, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí  
89 24. 10. 1997 263 - 270 PDF 203 KB
270/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství  
269/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci na úseku veterinárním  
268/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pravidel Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou  
267/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení  
266/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích  
265/1997
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli  
264/1997
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách  
263/1997
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků  
88 21. 10. 1997 260 - 262 PDF 161 KB
262/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Ghanské republiky  
261/1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání  
260/1997
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášky č. 275/1995 Sb.  
88
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1997 Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 227/1997 Sb., ve vyhlášce č. 117/1997 Sb., ve vyhlášce č. 236/1997 a ve vyhlášce č. 259/1997 Sb.  
87 17. 10. 1997 258 - 259 PDF 336 KB
259/1997
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků  
258/1997
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydávají pravidla přijímacího řízení a upravují některé podrobnosti týkající se hodnosti celníků  
87
Opatření ústředních orgánů Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně