Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1997Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
66 19. 8. 1997 184 PDF 1 MB
184/1997
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany  
65 4. 8. 1997 180 - 183 PDF 96 KB
183/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1997 - 1999  
182/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ ze dne 4. července 1997 týkající se prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“  
181/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Svazovou vládou Svazové Republiky Jugoslávie  
180/1997
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
65
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře  
64 12. 8. 1997 177 - 179 PDF 246 KB
179/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku  
178/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky  
177/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv  
63 8. 8. 1997 175 - 176 PDF 227 KB
176/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu  
175/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby  
62 6. 8. 1997 174 PDF 312 KB
174/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo  
61 4. 8. 1997 171 - 173 PDF 258 KB
173/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody  
172/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky  
171/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky  
60 31. 7. 1997 168 - 170 PDF 357 KB
170/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení  
169/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility  
168/1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí  
60
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky, 1997 - 2002  
59 18. 7. 1997 165 - 167 PDF 65 KB
167/1997
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb  
166/1997
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací  
165/1997
Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem  
58 15. 7. 1997 160 - 164 PDF 146 KB
164/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
163/1997
Nařízení vlády, kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997  
162/1997
Zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997  
161/1997
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.  
160/1997
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů  
57 31. 7. 1997 159 PDF 4 MB
159/1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.